Algemene voorwaarden

page-title-bg-elem

Toepasselijkheid

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden de contractuele relaties tussen Technicel® en haar klanten / leveranciers uitsluitend beheerst door onderhavige voorwaarden. De klant/leverancier erkent uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze te hebben aanvaard, alsmede afstand te hebben gedaan van zijn eigen voorwaarden al dan niet vermeld in de eigen bestelbon of offertebevestiging van de klant of leverancier. Deze aanvaarding wordt expliciet bevestigd door het begin van uitvoering van de overeenkomst door de klant of de leverancier (betaling, afhaling van de levering,…).

 

Gegevensverwerking

2. De persoonsgegevens van het cliënteel worden door Technicel® verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het om ons dat mee te delen op info@technicel.com. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommissie.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

 

Offerte en prijsopgave

3. De aanduidingen op catalogi, folders, digitale dragers en ander drukwerk van Technicel® zijn vrijblijvend en kunnen niet als bindend beschouwd worden. Zij
kunnen te allen tijde worden gerectificeerd door Technicel®. Er is slechts een geldige overeenkomst wanneer Technicel® het door de klant of leverancier gedane aanbod uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.

4. Behoudens andersluidende bepaling zijn alle prijzen door Technicel® opgegeven nettoprijzen, ‘af fabriek’; dus exclusief vervoer- of andere kosten, taksen, heffingen of andere belastingen die ten laste van de koper vallen.

5. Technicel® is gerechtigd – zelfs voor lopende overeenkomsten en dit cfr. de wettelijke bepalingen terzake – haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de prijzen van grondstoffen, lonen, sociale lasten, transportkosten,…

 

Levering – overdracht van risico – annulering

6. Tenzij uitdrukkelijk aanvaard door Technicel® zijn alle levering- en uitleveringstermijnen indicatief. Een laattijdige levering kan in geen geval aanleiding geven tot enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant, noch tot de annulering van de bestelling of de weigering van de goederen.

7. Behoudens andersluidende bepalingen, vindt de levering plaats af fabriek, maatschappelijke zetel van onderhavige vennootschap. Het risico over de goederen gaat over op de klant vanaf het tijdstip van de levering.

8. Indien uitdrukkelijk zou worden overeengekomen dat de levering zal plaatsvinden op een werf, dan zal Technicel® enkel gehouden zijn daar te leveren indien de
toegangswegen tot deze werf onbelemmerd berijdbaar en bereikbaar zijn. Het lossen op de werf geschiedt steeds door de klant en op zijn risico.

9. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, is Technicel® te allen tijde gerechtigd een deelbaar order in twee of meerdere gedeelten af te leveren.

10. In geval van annulering door de klant van een bestelling is de klant ertoe gehouden Technicel® 15% van de totale overeengekomen prijs als schadevergoeding te betalen, onverminderd het recht van Technicel® om een hogere schade te bewijzen (winstderving, kosten,…) en dit met alle middelen als naar recht.

 

Betaling

11. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Technicel®.

12. Alle prijzen dienen verhoogd te worden met de B.T.W. en alle gebruikelijke taksen.

13. Elke op de vervaldag nog openstaande factuur of saldo wordt vanaf deze vervaldag, automatisch en van rechtswege, zonder rechterlijke tussenkomst, noch
voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met een conventionele intrest van 0,75% per maand op het nog verschuldigde bedrag.

14. Indien een factuur op vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft in gevolge nalatigheid of enige wanprestatie in hoofde van de klant, dan zal Technicel® gerechtigd zijn op een forfaitaire schadeloosstelling van 12% op het verschuldigde bedrag met een minimum van 125 EUR. Deze schadeloosstelling is automatisch en van rechtswege verschuldigd zonder rechterlijke tussenkomst, noch voorafgaande ingebrekestelling en laat onverkort het recht van Technicel® op een integrale schadevergoeding, te bewijzen met alle middelen als naar recht. In geval Technicel® moet overgaan tot gerechtelijke invordering van haar facturen, zullen alle kosten verbonden aan deze invordering, inclusief erelonen van advocaten, ten laste zijn van de klant.

15. Het uitblijven van betaling op de vervaldag van een factuur brengt het verval mee van het betalingsuitstel dat voor andere leveringen werd toegestaan en maakt alle niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar, vermeerderd met verwijlintresten en forfaitaire schadeloosstelling. Technicel® behoudt zich tevens het recht om in dit geval nog niet uitgeleverde bestellingen op te schorten tot aan de volledige betaling van alle facturen, dan wel om te annuleren.

 

Eigendomsvoorbehoud

16. Zolang de geleverde goederen niet volledig betaald zijn, blijven zij de uitsluitende eigendom van Technicel®, zelfs indien gefactureerd en dit tot volledige betaling van de hoofdsom, intresten, schadevergoeding en kosten. De klant erkent hierop gewezen te zijn bij de totstandkoming van de overeenkomst en voor de levering van de goederen en stemt hiermee uitdrukkelijk in.

 

Klachten

17. De inontvangstneming van de goederen sluit tevens de aanvaarding ervan in. Geen klachten voor zichtbare gebreken kunnen worden ingediend indien zij niet op het ogenblik van de levering werden geformuleerd. Om ontvankelijk te zijn moeten, op verval van recht, klachten voor onzichtbare gebreken aan Technicel® per aangetekend schrijven worden gemeld ten laatste veertien dagen na levering van de goederen en dit voor plaatsing of verwerking.

18. Een klacht of protest aangaande een factuur of uittreksel dient binnen de acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden meegedeeld aan Technicel®. Latere klachten zijn onontvankelijk.

19. Geen enkele klacht, zelfs indien zij gegrond zou zijn, machtigt de klant haar betalingsverplichtingen bepaald in de artikelen 10, 11, 12, 13 en 14 op te schorten. Elke verrekening of compensatie is uitgesloten. Bovendien is de klant niet gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst te weigeren voor de goederen die niet het voorwerp uitmaken van de klacht. In geval de klachten als rechtmatig worden aanvaard, beperkt het verhaal tegen onderhavige vennootschap zich maximaal tot het bedrag van de factuur van de betrokken zending, met uitsluiting van alle andere vergoedingen, interesten of kosten als gevolg van enige directe en/of indirecte materiële of immateriële schade.

20. Goederen waarover door de klant klachten werden geformuleerd, zullen ongebruikt, onvermengd en onbewerkt onder de bewaking van de klant blijven. De klant zal er de geschikte bewaring en opslag van verzekeren en zal Technicel® in de gelegenheid stellen om op elk ogenblik deze goederen te bemonsteren, dit alles op straffe van verval van recht voor de klant.

 

Aansprakelijkheid

21. Technicel® zal nooit tot een grotere garantie of schadevergoeding kunnen gehouden worden als deze die door de fabrikant van de goederen wordt gegeven. In alle gevallen is de persoonlijke aansprakelijkheid van Technicel® beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende levering.

22. De klant zal Technicel® vrijwaren tegen alle andere aanspraken van derden die het bedrag van voornoemde maximum schadevergoeding overschrijden.

 

Toepasselijk recht en bevoegdheid

23. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van de toepassing van het Weens koopverdrag.

24. Alle geschillen betreffende de uitvoering en interpretatie van de overeenkomsten tussen partijen, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen – afdeling Turnhout. Technicel® behoudt zich evenwel het recht voor om haar vordering te brengen voor de rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn op de plaats van de zetel van de klant.